Mediakasvatus ja monilukutaito – käsitteiden pohdintaa

Moni opettaja saattaa säikähtää tulossa olevaa uuttaa oppimisen käsitettä monilukutaito. Mutta mitä se oikein onkaan?

Ennen lukutaidolla tarkoitettiin kirjoitetun tekstin tuottamisen ja tulkinnan taitoa. Medioituvan maailman ”tekstit” ovat kuitenkin usein muutakin kuin kirjoitettua tekstiä. Ne ovat kuvia, ääniä, esityksiä, puheenvuoroja, draamaa, kehonkieltä jne. Välitettävä tieto on sanallista, visuaalista, auditiivista, numeerista, kinesteettistä tai näiden yhdistelmiä.

Ymmärrän niin, että monilukutaidolla pyritään laaja-alaisuuteen. Sillä haetaan kulttuurista lukutaitoa. Ennen puhuttiin yleissivistyksestä. Myös yleissivistys kattoi kirjoittamisen, lukemisen, sekä kulttuurin tuntemisen ja tuottamisen laajat taidot. Yleissivistys lieneekin monilukutaidon ehkäpä osuvin vastine. Monilukutaito tavoitteena tähtää taitoihin, joiden avulla sirpaleista maailmaa voidaan lähestyä hallittavina ja ymmärrettävinä kokonaisuuksina. Tulkinta ja ymmärtäminen ovat sen avainlauseita. Jokainen opettaja voi lähestyä monilukutaitoa oman oppiaineensa näkökulmasta.

On monilukutaitoa kasvattavaa, jos ruotsin tunnilla käsitellään Huvudstadsbladetin artikkelia ja pohditaan miksi Suomessa on ruotsinkielisiä lehtiä, tai jos historiaan eläydytään mikrohistorian keinoin, tai jos taideopetuksessa käsitellään tunteita voimauttavan valokuvan avulla.

Pintaliitely median kuva- ja informaatiotulvassa ei tuo mukanaan monilukutaitoa. Monilukutaidolla pyritään syventämään ja laajentamaan oppijan ymmärrystä maailmasta.

Mitä sitten on mediakasvatus? Ymmärrän mediakasvatuksen yhdeksi monilukutaidon alakäsitteeksi. Sitä on tarkasteltu kasvatuksen ja median suhteena. Tällöin media on jäsennelty joko oppimisen välineeksi tai kohteeksi. Kun media on väline, sen tulisi toimia kuin kynä. Filosofisesti ajatellen kynä on näin ollen myös media. Medialla luodaan ja tuotetaan sisältöjä. Medialla pyritään saavuttamaan ymmärrystä ja ilmaisemaan omia tunteita, ajatuksia ja näkemyksiä. Samalla omaksutaan tietoa käsiteltävistä asioista. Sen tähden mediakasvatus sopii hyvin kokonaisuuksia tarkastelevaan ilmiöpohjaiseen opetukseen.

Kun media on itsessään kohde ja tutkittava ilmiö voidaan tarkastella seuraavia asioita: Miten tieto välittyy? Millaista maailmankuvaa media tarjoaa? Onko uutinen totta? Miten journalismi ja demokratia nivoutuvat yhteen? Onko media moniäänistä? Kuka käyttää valtaa ja kenen ovat tekijänoikeudet. Mikä on julkista, mikä yksityistä? Toteutuvatko eettiset periaatteet? Myös tämä on monilukutaitoa. Yksinkertaisin kiteytys monilukutaidosta tuli kollegalta: ”Se on kykyä erottaa lasku huijausviestistä!”

Pirjo Sinko kirjoittaa Opetushallituksen blogissa: ”Lukutaito ei siis lokeroidu vain äidinkielen opetukseen, vaan se on laaja-alaista, koko koulun, siis kaikkien oppiaineiden ja tiedonalojen yhteisvastuualuetta. Siksi opetussuunnitelmauudistuksessa monilukutaito määritellään kaikkia oppiaineita koskevaksi tavoitteeksi”.

Monilukutaito muodostuu lopulta sellaiseksi, miksi me koulumaailmassa työskentelevät sen rakennamme. Toivon että monilukutaito tähtää maailman ymmärtämiseen ja monilukutaitoa rakentaa omalta osaltaan jokainen hyvä pedagogi.

Opetusviraston mediakeskuksen studiot tarjoavat opettajille mediakasvatukseen tähtääviä koulutuksia, kehittämisverkoston ja tukea koulujen omille musiikki- ja mediaprojekteille.

Anne Seppänen                                                                                                erityissuunnittelija                                                                                                           Studiot, Mediakeskus

Mainokset

Kuudesluokkalaisesta yläkoululaiseksi

”Kyllä ne ovat jo tarpeeksi isoja”, sanoi Nalle Puh.

 ”Eivät ne ole isoja, ne vain näyttävät isoilta”, Nasu vastasi.

Paljon tapahtuu kuudesluokkalaisen elämässä seuraavan puolen vuoden aikana. Moni asia muuttuu. Onhan tätä jo odotettukin – jos oppilailta kysytään. Halu päästä osaksi yläkoululaisen arkea on suuri.

Siirtyminen tutusta alakoulusta yläkouluun on monesta jännittävää ja oppilaiden mielessä voi pyöriä monenlaisia kysymyksiä:

  • Miltä arki uudessa kouluyhteisössä oikeasti tuntuu?
  • Miten opin uusien luokkakavereiden ja opettajien nimet?
  • Osaanko tulkita lukujärjestystä?
  • Löydänkö kavereita?
  • Hyväksytäänkö minut tällaisena kuin olen?

Aika isoja kysymyksiä pienelle ihmiselle. Näitä kysymyksiä käsitellään yläasteiden järjestämissä tutustumispäivissä ja uudestaan syksyllä koulutyön käynnistyessä. Kotona on myös hyvä pysähtyä ja kuulostella nuoren tunnelmia.

7-luokka_2012_082BLOGI

Kuva: Rhinoceros oy

Yläkouluissa tärkeä nivelvaiheyhteistyö käynnistyy aina heti syksyllä.On järjestetty tutustumispäiviä, vanhempainiltoja ja infotilaisuuksia. Yläasteella oppilaiden tukena on iso ammattilaisten joukko: oma luokanohjaaja, joukko aineenopettajia, oppilashuoltohenkilöstö ja tukioppilaat.

Tukioppilaat ovat monessa koulussa tärkeässä roolissa; he kulkevat rinnalla, toimivat positiivisena esimerkkinä ja kuuntelevana korvana. Pidämme yläkoulussa tärkeänä sitä, että jokainen oppilas voi tulla rauhallisin mielin kouluun ja että oma paikka kouluyhteisössä löytyisi. Ihan jokaisella on oikeus turvalliseen koulunkäyntiin.

Yläkoululaisen roolin omaksuminen ei tapahdu hetkessä. Se on prosessi, joka etenee askel askeleelta. Vapaus, kuten myös oma vastuu, kasvaa merkittävästi. Vastuunottamista joutuu harjoittelemaan ja siinä tarvitaan aikuisten ohjausta ja tukea.

Yläkoulun yhtenä tavoitteena on tukea oppilaan itseluottamuksen ja itsetuntemuksen kehittymistä niin, että päättövaiheessa, 9.luokalla, jokainen olisi valmis hakeutumaan toiselle asteelle; lukioon tai ammatillisiin opintoihin.

Puistola_2013_148_BLOGI

Kuva: Rhinoceros oy

Mihin nyt voisi vielä kuudennen luokan keväällä kiinnittää huomiota?

Oppilaanohjauksen näkökulmasta tärkeimmäksi nostaisin oppimaan oppimisen taidot.  Olisi hyvä selvittää, mikä on itselle ominaisin oppimistyyli ja vahvistaa sitä. Hyötyä voi olla myös keskittymiskykyä lisäävistä harjoituksista ja siitä, että omaksuu säännöllisen rutiinin liittyen läksyjen tekemiseen ja kokeisiin valmistautumiseen.

Kun näitä taitoja hallitsee jo valmiiksi, on yläasteella helpompi omaksua uusia oppiaineita ja laajempia oppisisältöjä ja koealueita. Tutkimusten mukaan oppimiseen vaikuttaa suuresti myös oma asenne ja motivaatio. Haluan nostaa tässä esille sisäisen yrittäjyyden käsitteen. Sisäinen yrittäjyys voidaan määritellä monin eri tavoin. Se on esimerkiksi halua oppia uutta, omatoimisuutta ja sitä, että luottaa omiin kykyihin!

Suomen Vanhempainliiton ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton kotisivuilta löytyy paljon hyviä artikkeleita, joista voi saada tukea ja näkökulmia uuteen rooliin yläkoululaisen nuoren vanhempana.

Heti yläasteen alussa kannattaa rohkeasti tulla mukaan koulun toimintaan ja verkottua muiden vanhempien kanssa. Yhdessä on helpompi miettiä murrosiän solmukohtia ja tätä uutta siirtymävaihetta. Kokemuksesta voin sanoa, että koti ja koulu voivat hyvällä yhteistyöllä vaikuttaa nuorten kouluviihtyvyyteen ja oppimistuloksiin.

Jokainen löytää varmasti tulevana syksynä oman paikkansa uudessa koulussa. Toivon teille oppilaille ja vanhemmille positiivisia ajatuksia tulevaan muutokseen.

7-luokka_2012_075BLOGI

Kuva: Rhinoceros oy

Muumipeikko: ”Jospa täällä olisi edes yksi ainoa olento, jonka tuntisin ennestään. Joku joka ei olisi salaperäinen vaan aivan tavallinen. Joku joka myös olisi sattunut heräämään eikä oikein tuntisi itseään.”

Tove Jansson: Taikatalvi

Kuva: Satu Hietala

Kuva: Satu Hietala

Oppilaanohjaaja Satu Hietala

Kruununhaan yläasteen koulu

Koululaisten talvileiri kutsuu!

Mikäs on talvilomalla hauskempaa kuin nauttia lumesta ja mukavasta seurasta leirillä! Hekolo ja Opetusvirasto järjestävät jälleen talvileirin helsinkiläisille 3.–6. -luokkalaisille Vaaruvuoren hienoissa maisemissa. Päivät kuluvat ulkoilmasta nauttien ja askarrellen ja leikkien uusien ja vanhojen leirikaverien kanssa. Pimeän laskeuduttua voidaan piipahtaa vaikka soihduin valaistussa pulkkamäessä ja nauttia talvisaunan löylyistä.

Talvileiri_hankilapset

Parhaiten leirifiilikseen pääsee seuraamalla leiriblogeja. Hekolon blogit löytyvät osoitteesta http://www.hekolo.fi/blog

Viime vuoden talvileirin blogista löytyy mm. seuraava merkintä: “…Osa leiriläisistä kävi kiertämässä Vaaruvuoren luontopolkua ja satumainen lumimaisema teki vaikutuksen pienimpiinkin. Leirikeskuksessa on pulkkailtu, saunottu, pyöritty hangessa, istuttu nuotiolla, syöty loistavaa ruokaa ja rakennettu lumilinnoja. Varsinkin pulkkailu on ollut suuri hitti. Pulkkamäki on valaistu ja pulkkailijat varustettu taskulampuilla. Valoshow on ennennäkemätön!”

valopimeässä

Koululaisten kesäleirien hakuaika lähestyy myös kovaa vauhtia. Helmikuussa ala-asteille jaetaan jälleen Kesäloma ja kavereita 2014 -julkaisu, josta löytyvät kaikki kesäleirit tietoineen ja hakuohjeineen. Samat asiat saat luettua myös Hekolon nettisivuilta (www.hekolo.fi).

Lähde mukaan leireilemään!

Leiritoiminnasta kirjoitti Hekolo ry:n toiminnanjohtaja Petri Mäntylä.

Tiedekummiretkellä Heurekassa

Lukiomme, Etu-Töölön lukio, sai Aalto-korkeakoulusäätiön lahjoittamana vierailun tiedekeskus Heurekaan muun muassa yrittäjyyteen kohdistuvana tiedekummipakettina. Lahjapakettiimme kuuluivat sisäänpääsyliput Heurekan näyttelyihin ja linja-autokuljetukset koulultamme Heurekaan ja takaisin.

Ryhmämme koostui fysiikan ja kemian kokeellisten kurssien opiskelijoista sekä tiedetutor-opiskelijoista sekä fysiikan ja kemian opettajistamme. Onnistunut ja antoisa opintoretkipäivä oli perjantai 1.11.2013.

Bussimatkalla Heurekaan saimme opettajiltamme ohjeistukset lähes neljätuntisen vierailumme ohjelmasta kilpailuineen ja tehtävineen sekä näyttelyineen.

Aloitimme ekskursiomme osallistumalla “Energiaturnaukseen”. Turnauksen voitti mestarillisesti kuudesta joukkueesta ylivertainen “Banaanit”-tiimi pistein 46/55. Tiimi saikin ansaitusti huikeat Heureka-palkinnot upeasta suorituksestaan.

Heureka

Turnauskierroksen aikana tutustuimme samalla yleisnäyttelyyn ja valmistauduimme vastailemaan fysiikkaa ja kemiaa sisältäviin tehtäviin, joita opettajamme olivat etukäteen meitä varten laatineet. Näistä tehtävistä raportoitiin ja keskusteltiin tarkemmin koulussa.

Ohjelmaamme oli myös varattu interaktiivinen Tellus – tiedettä pallolla -kouluohjelma. Siinä esiteltiin maapallolla tapahtuvia sääilmiöitä ja myös muita planeettoja aurinkokunnassamme ja niiden ominaisuuksia. Samalla saimme osallistua esitykseen vastailemalla esittelijän tekemiin kysymyksiin.

Planetaariossa

Planetaariossa

Lisäksi näimme hienon Planetaarioesityksen “Ikkuna avaruuteen”, joka esitteli meille avaruuden sisältöjä ja mittakaavaa.

Saimme myös tehtäväksi tutustua “Määränpäänä Mars” -näyttelyyn. Siinä oli hyvin monipuolisesti eri näkökulmista esitelty, miten elämästä Marsissa selviäisi. Opettajamme eivät olleet unohtaneet laatia meille tehtävää tästäkään näyttelystä. Tällä tavalla kuitenkin opimme asioista parhaiten.

Opiskelijoiden mukaan luennot olivat avartavia, retkellä opittiin uutta ja reissu oli kiva.

luokkakuva_heureka

Kiitos Aalto-korkeakoulusäätiölle hienosta vierailusta ja hyvästä yhteistyöstä!

Opintoretkestä kirjoittivat Etu-Töölön lukion oppilaat Joshua Donelly ja Ville Talikka.

Kuvat: Etu-Töölön lukio ja Heureka

Lucia sprider ljus i mörkret

Julen närmar sig med stormsteg. Eleverna i skolorna också här i Helsingfors väntar otåligt på jullov. Före julen får vi lyckligtvis fira några vackra, traditionella helgdagar. Efter självständighetsdagen kommer Lucia med tända ljus och julstämning.

Lucia-2012_Kulkue

År 2012 fick utbildningsverket Luciabesök från Haga långstadieskola.
Foto:Hannes Victorzon / Promedia

Luciadagen firas på fredag den 13 december i hela Norden, förstås också här i Helsingfors. Skolorna i Helsingfors ordnar Luciatåg för sina elever och deras föräldrar.

Tontut-hiipivat_Kuva

Tomtar från Haga långstadieskola.
Foto:Hannes Victorzon / Promedia

Här på utbildningsverket får vi också träffa Lucia och hennes följe, stjärngossar och tomtar. I år står treorna i Cygnaeus lågstadieskola för Luciaprogrammet. Lucias besök på utbildningsverket är alltid stämningsfullt, alltid lika vackert och alltid lika efterlängtat.

Lucia-ja-tontut_2012

Tomtar och Luciafölje år 2012.
Foto:Hannes Victorzon / Promedia

 

God Jul!

Lucia-2011_Raili

Luciasällskapet från Minervaskolan på utbildningsverket år 2011. Foto: Raili Tanhuanpää/Utbildningsverket.

Sanni Sarelma                                                                                                    Utbildningsverket

Valmistaudumme ylipormestarin itsenäisyysjuhlaan

Helsinkiläiskoulujen neljäsluokkalaiset kutsutaan jälleen ylipormestari Jussi Pajusen isännöimään itsenäisyysjuhlaan. Jokainen oppilas saa henkilökohtaisen kutsukortin ylipormestarilta. Kortti on arvokas muisto tapahtumasta.

Malminkartanon ala-asteella valmistautuminen itsenäisyyspäivän tansseihin Finlandia-talolla aloitettiin jo hyvissä ajoin. Oppilaat, minun mahtavat neljäsluokkalaiseni, kyselivät uteliaina jo aikaisin syksyllä, milloin harjoitukset alkavat ja kenen kanssa kukin pääsisi tanssimaan.  Innokkaita kysymyksiä heräsi myös Finlandia-talon tapahtumista ja esiintyjistä. Isosiskot ja isoveljet sekä ystävät olivat kertoneet jo kokemuksistaan aikaisemmilta vuosilta.

Pertti_Nisonen_IP

Kuva: Helsingin kaupungin kuvapankki/Pertti Nisonen

Tanssiparien valinta osoittautuikin hankalammaksi, mitä osasin kuvitella. Tyttöjä luokallani on vain seitsemän, joten parit joutuvat vuorottelemaan ainakin koulun itsenäisyyspäivän juhlassa, jossa pääsemme näyttämään harjoittelumme tuloksia. Harjoituksissa kaikki ovat kuitenkin osallistuneet innokkaasti, vaikka aina ei se mieluisin tanssipari olisi vierelle päätynytkään.

Harjoittelimme tansseja pienissä erissä, joten aikaa jäi muullekin liikunnalle.  Monet tanssit olivat oppilaille jo ennestään tuttuja, tai ne oli ainakin nähty aikaisempina vuosina koulun itsenäisyyspäivän juhlissa. Oli hienoa seurata ryhdikästä ja rytmikästä menoa koreografioiden omaksumisen myötä.

Ennen Finlandia-talon hienoa ja juhlallista tapahtumaa oppilaat tanssivat kenraaliharjoituksena vanhemmille edellisenä iltana. Samalla varmistamme, että kaikilla on juhla-asut kunnossa ja askeleet hallussa. Olen jo kuullut tyttöjen supattelevan meikeistä, hiuksista sekä mekoista. Tilaisuus on oppilaille ja vanhemmille mieluinen ja jännittävä tapahtuma.

Toisaalta tapahtuma on juhlallinen ja hieno, toisaalta taas rentoa ja mukavaa yhdessäoloa.

Kuva: Raili Tanhuanpää

Kuva: Raili Tanhuanpää

Opettajakin aikoo nostaa mehumaljat ja napostella vaahtokarkkeja osallistujien kanssa juhlatunnelman lisäämiseksi. Koulun oma itsenäisyyspäivän juhla on myös hieno ja arvokas tapahtuma. Meillä on ollut tapana luoda koulun ruokalaan lähes ravintolamaiset olosuhteet pöytäliinoin, seinäkoristeluin sekä kattauksin.

Kuva: Malminkartanon ala-asteen koulu

Lipun tuonti saliin airuineen päivineen on vaikuttavaa joka kerta. Perinteenämme on myös jo vuosien ajan ollut Vaskivuoren musiikkilukion esittämä klassinen konserttituokio ennen 4. luokkalaisten tanssiesitystä koko koululle.

Oppitunneilla olemme puhuneet Suomen itsenäisyydestä. Kuvaamataidossa oppilaat saivat luoda aiheeseen sopivia töitä, teemana ”sininen”.

Juhlapukeutumisen merkityksestä sekä hyvistä tavoista keskustelimme äidinkielen tunneilla.

Oppilaillani on hienoja mielipiteitä ja he osallistuvat keskusteluihin aktiivisesti. Musiikin tunnilla kertaamme vielä aiheeseen liittyvät laulut sekä niiden sanat.

Hyviä ruokailutapoja, kohteliasta käytöstä ja toisten huomioimista pyrimme vaalimaan joka päivä ruokalassa. Opettaja syö ja opastaa oppilaita samassa pöydässä.

Oppilaat eivät ehkä täysin ymmärrä Suomen itsenäisyyden merkitystä, mutta luulen kuitenkin, että jokainen tuntee sen sydämissään sillä viikolla, kun tanssimme ja juhlimme ylpeänä itsenäistä Suomea.

kuva_Seppo_Laakso

Kuva: Halsingin kaupungin kuvapankki/Seppo Laakso

Malminkartanon ala-asteen 4A toivottaa kaikille hyvää itsenäisyyspäivää!

Tunnelmia kirjasi 4A:n luokanopettaja Lari Oresmaa

Oppisopimus kiinnostaa nuoria

Oppisopimus on tänään kaikkien huulilla ja laajasti esillä eri tiedotusvälineissä. Nuorten parissa asia usein esitetään upeana vaihtoehtona, jossa käydään töissä ja saadaan palkkaa ja todistuskin jossakin vaiheessa.

Ihan näin yksinkertainen asia ei tietenkään ole, mutta upea mahdollisuus monille nuorille sekä työnantajille.

Nuorisotakuu nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi on kohdistanut runsaasti positiivista huomiota nuorten oppimismahdollisuuksien laajentamiseen. Puhelimet soivat kuumina. Oppisopimus on perinteisesti liitetty aikuisten oppimiseen, mutta tänä päivänä se on varteenotettava vaihtoehto myös nuorille, jotka haluavat opiskella ammatin työelämälähtöisesti ammattitaitoisen tekijän ohjaamana.

80 % oppisopimusopiskelusta tapahtuu työpaikalla työtä tehden ja 20 % oppilaitoksessa. On kuitenkin hyvä muistaa, että oppisopimus edellyttää työpaikan löytymisen ja on juridisesti määräaikainen työsopimus. Tämä tietenkin vaatii vankkaa sitoutumista ja korkeata motivaatiota kaikilta osapuolilta.

38540

Mitä oppisopimus nuorelle ja yritykselle tarjoaa?

Oppisopimuksella yrittäjä saa koulutettua yrityksen tarpeisiin sopivan, innostuneen ja oppimishaluisen työntekijän, jolle maksaa alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Vastaavasti yritykselle maksetaan korkeita koulutuskorvauksia oppisopimusopiskelijan palkkaamisesta. Yritys nimeää nuorelle työpaikkakouluttajan, joka ohjaa ja kouluttaa nuorta koko oppisopimuskoulutuksen ajan usein kädestä pitäen opastamalla.

Ohjauksen tarve toki vähenee työssä oppimisen karttuessa. Työpaikkakouluttajalla on aivan keskeinen rooli oppisopimuskoulutuksen onnistumisen kannalta ja tämän yhteistyön onnistumiseen panostetaan myös oppisopimusyksikön sekä tietopuolisen opetuksen tarjoavan oppilaitoksen vastuuopettajan toimesta.

Nuorelle oppisopimus on hieno mahdollisuus hankkia tulevaisuuden kannalta arvokasta työkokemusta, saada palkkaa ja oppia työtä tekemällä. Nuori pääsee näin työyhteisön täysivaltaiseksi jäseneksi. Oppisopimusopiskelu tarjoaa monelle nuorelle hyvät mahdollisuudet työllistyä yritykseen, jossa on oppisopimusopiskelun suorittanut.

Oppisopimusyksikkö auttaa työpaikan löytämisessä

Koska työpaikan löytäminen tänä päivänä on varsin haasteellista, valmennamme nuoria oppisopimuspaikkojen etsimisessä, omien vahvuuksiensa markkinoinnissa ja ohjaamme perehtymään huolella yrityksiin esimerkiksi yrityksen kotisivujen avulla.

Tarjoamme yrityksille myös rekrytointiapua räätälöityjen Treenijaksojen avulla. Jakson aikana paneudutaan tuleviin opintoihin, työelämässä tarvittaviin pelinsääntöihin, sekä tutustutaan yritykseen ja valmentaudutaan työhaastatteluun.

Yritykset mahtavasti mukana

Tällä hetkellä elämme mielenkiintoisessa tilanteessa. Runsas mediahuomio ja yritysten halu kantaa yhteiskuntavastuunsa ovat saaneet yritykset aktivoitumaan kovasti ja tarjoavat meille oppisopimustyöpaikkoja. Ajankohtainen haaste oppisopimusyksikölle ja nuorten kanssa työtä tekeville yhteistyökumppaneillemme on hoitaa tiedotustoiminta tehokkaasti ja löytää sopivat ja sitoutuneet nuoret yrityksiin.

Nuorille on tarjolla myös joustavia opiskelureittejä oppilaitoksessa tapahtuvan opiskelun ja oppisopimuksen yhdistelmien kautta. Yrityksille tämä tarkoittaa sitä, että heillä on entistä monipuolisemmat mahdollisuudet löytää yrityksen tarpeisiin sopiva motivoitunut nuori työntekijä.

Nuorisotakuuhengessä,

Tuija-Peussa-_web

Tuija Peussa                                                                Nuorten oppisopimuksen koordinaattori

www.oppisopimus.hel.fi